Main content

Alert message

วันที่ 11 ก.ค.63 รร.ชท.สปท. จัดพิธีปิดการฝึกอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมนักเรียนใหม่ โดยมีการแสดงการฝึกแถวชิดและท่าฝึกพระราชทาน  แสดงให้ผู้ปกครองชม โดยมี ผบ.รร.ชท.สปท. เป็นประธานฯ ทั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อ Covid-19