Main content

Alert message

วันที่ 25 มิ.ย.63 ผบ.รร.ชท.สปท. มอบตู้อบฆ่าเชื้อ ด้วยรังสี UV ให้แก่ นาวาอากาศเอกกิติศาสตร์ แตงร่ม ผู้อำนวยการกองพยาบาล กรมแผนที่ทหาร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ภารกิจทางทันตกรรม