Main content

Alert message

ประกาศประกวดราคา

รายการ หมายเหตุ
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบลงเวลาของ นชท. ด้วยวิธีคัดเลือก
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนการสอนของ รร.ชท. สายสื่อสาร จำนวน 30 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการเรียนการสอนของ รร.ชท. สายช่าง จำนวน 10 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินรายรับของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขออนุมัติความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดหาหนังสือเรียน นชท.ภาคสมทบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาหนังสือเรียน นชท.ภาคสมทบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน นชท.ภาคสมทบ 2/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน นชท.ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท.ภาคสมทบ 1/62 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา ภาคปกติ เทอม 2/61
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท.ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษาภาคปกติ เทอม 2/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท.ภาคปกติ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ธอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท.ภาคสมทบ 1/62
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ธอส.)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 32 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 32
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (เครื่องอาร์กโลหะแก๊สคลุม MIG/MAG) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อครุภัณฑ์สายช่าง (เครื่องอาร์กโลหะแก๊สคลุม MIG/MAG)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคสมทบ 2/61


- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท.ภาคสมทบ 2/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท. ภาคสมทบ 2/61

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 29,32.,39,41 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะ่การเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา ภาคปกติ เทอม 2/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-ประกวศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ธอส.) จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคสมทบ 2/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท.ภาคสมทบ 2/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน นชท.ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา ภาคปกติ เทอม 2/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน นชท.ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคสมทบ 2/61 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 29, 32, 39 และ 41 จำนวน 1 งาน (e - bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารโรงเรียนช่างฝีมือทหาร จำนวน 1 งาน (e - bidding)

- ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท. ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท. ภาคสมทบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับรับสมัคร นชท. ประจำปี 2561 จำนวน 250 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

- ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโดมหน้าโรงพลศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

- ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกศึกษาสำหรับ นชท. ภาคปกติประจำภาคปลาย จำนวน 673 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560 จำนวน 89 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำอาคาร 29, 32, 39 และ 41 ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 79 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา สำหรับ นชท.ภาคสมทบ ประจำภาคเรียนปลาย จำนวน 558 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 216 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)