Main content

Alert message

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2563

- คำชี้แจงสำหรับผู้ที่สอบผ่าน บุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคปกติ)  

- คำชี้แจงสำหรับผู้ที่สอบผ่าน บุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคสมทบ)  

- ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคปกติ)    

- ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคสมทบ)    

- ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคปกติ)

- ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคสมทบ)