Main content

Alert messageหลักสูตร ปวส. ภาคสมทบ

ปัจจุบันเปิดทำการเรียน-การสอนแล้ว 2 สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ และ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พุทธศักราช 2560 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนา และขอรับรองหลักสูตรอาชีวศึกษาตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 สาขาวิชาชีพ ดังนี้

1. สาขางานเครื่องมือกล (ใช้อักษรย่อ สก.)

2. สาขางานเทคนิคยานยนต์ (ใช้อักษรย่อ สย.)

3. สาขางานไฟฟ้าควบคุม (ใช้อักษรย่อ สค.)

4. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ใช้อักษรย่อ สอ.)

เวลาเรียน

วันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 16.40 - 21.00 น.

วันเสาร์ ระหว่างเวลา 0800 - 18.00 น.

เป็นนักเรียนประเภทไป-กลับ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชีพ หรือเทียบเท่า ตามความต้องการของแต่ละสาขาวิชาช่าง  ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี
 2. ผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มในวิชาปรับพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม ตามที่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กำหนด ระยะเวลาการศึกษา 2 - 3 ปี
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. มีร่างกายแข็งแรง และเหมาะสมในการเรียนสาขาวิชาช่างนั้น ๆ
 5. ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือติดยาเสพติดชนิดร้ายแรง
 6. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 7. ไม่เคยถูกให้ออก หรือไล่ออกจากสถานศึกษาใดๆ
 8. มีผู้ปกครองซึ่งโรงเรียนเชื่อถือ มาให้คำรับรองและทำหนังสือมอบตัว
 9. มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง
 10. มีความเคารพเลื่อมใส ศรัทธาต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 11. ไม่เป็นนักเรียนของสถาบันอื่นที่สอนตามหลักสูตรในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร เปิดรับสมัครประมาณปลายเดือน เมษายน ของทุกปี...