Main content

Alert message

เกียรติภูมิโรงเรียน

ศิษย์เก่าดีเด่น พลอากาศตรี ประไพ เอี่ยมจ้อย นักเรียนช่างฝีมือทหาร รุ่นที่ ๖
ตำแหน่งและประสบการณ์ในอดีต
- เป็นครูวิชาช่าง แผนกช่างกลโลหะ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร
- เป็นครูโรงเรียนการบินกำแพงแสน
- เป็นนักบินโจมตี บจ.๖ (เอ-๓๗) ในยุทธการเขาค้อ
- ร่วมวางแผนการรบประจำศูนย์ยุทธการทางอากาศ ในกรณีสู้รบบริเวณบ้านร่มเกล้า
- ได้รับเกียรติบัตรชมเชย เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น การฝึกร่วม/ผสม ครอบบร้าโกลด์ ๙๐
- ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔
- เป็นนักบินมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และทำการบินเครื่องบินจันทรา หมายเลข ๐๔
ก่อนแสดงการบินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระชนมายุ ๕ รอบ เป็นครั้งสุดท้าย
ก่อนประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตก เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับบาดเจ็บสาหัส และถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๖

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ(เข็มเพ็ชราวุธ) ประกอบเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร
- กรมการรักษาดินแดนมอบให้เนื่องจากชนะเลิศการสวนสนามในพิธีชุมนุมสวนสนามนักศึกษาวิชาทหารประจำปี พ.ศ.๒๕๑๐ จาก พลเอก ประภาส จารุเสถียร ผบ.ทบ.


เป็นหน่วยงานในนามกองบัญชาการกองทัพไทย ดำเนินการ
- ปรับปรุงและซ่อมแซมรั้วรอบพระที่นั่งจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต ด้านทิศใต้ พ.ศ.๒๕๓๐ และด้านทิศตะวันตก พ.ศ.๒๕๓๕
- ปรับปรุงและซ่อมแซมกำแพงพระบรมมหาราชวัง ด้านทิศใต้ พ.ศ.๒๕๓๕
- นักเรียนช่างฝีมือทหาร วิทย์ อ้นจร รุ่น ๒๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ประเภทนักเรียนอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๘


รางวัลชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ จำนวน ๑๕ ครั้ง ระหว่าง พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๕๓
- รางวัลที่ ๑ จำนวน ๑๔ รางวัล
- รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑๐ รางวัล
- รางวัลที่ ๓ จำนวน ๖ รางวัล
- รางวัลที่ชมเชย จำนวน ๒ รางวัล

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร มนตรี ละอองแก้ว รุ่นที่ ๔๐ ภาคปกติ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขัน ฝีมือแรงงานอาเชียน ครั้งที่ ๔ ณ เมืองจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ประเภทเยาวชนอายุ ไม่เกิน ๒๑ ปี
สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภานุพันธ์ สุวรรณวงค์ รุ่นที่ ๔๒ ภาคปกติ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๓๐ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร พีรพล ศรีเพชร รุ่นที่ ๔๔ ภาคปกติ
ได้รับรางวัลที่ ๒ การแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร ธนศักดิ์ เนื้อแตงเย็น รุ่นที่ ๔๔ ภาคปกติ
ได้รับรางวัลที่ ๑ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร ประยงค์ เกตุจุนา รุ่นที่ ๔๔ ภาคปกติ
ได้รับรางวัลที่ ๒ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร ยุทธนา อินทะจันทร์ รุ่นที่ ๔๔ ภาคปกติ
ได้รับรางวัลที่ ๓ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร ปราการ กล้าหาญ รุ่นที่ ๔๔ ภาคปกติ
ได้รับรางวัลที่ ๓ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่างซ่อมรถยนต์ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร เอกชัย ประจง รุ่นที่ ๔๔ ภาคปกติ
ได้รับรางวัลที่ ๓ การแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร ปิยะพงศ์ เรืองเพ็ง รุ่นที่ ๑๓ ภาคสมทบ
ได้รับรางวัลที่ ๓ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร สุรพงษ์ น้อยสอาด รุ่นที่ ๔๔ ภาคปกติ
ได้รับรางวัลที่ ๓ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร อดิฉัตร ทุมสงคราม รุ่นที่ ๔๔ ภาคปกติ
ได้รับรางวัลที่ ๓ การแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร จักรกฤษณ์ ศิวพรเสถียร รุ่นที่ ๑๓ ภาคสมทบ
ได้รับรางวัลที่ ๓ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่าง อิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙


- นักเรียนช่างฝีมือทหาร สิทธิโชค เจียรสุมัย รุ่นที่ ๔๔ ภาคปกติ
ได้รับรางวัลที่ ๓ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ และเครื่องทำความเย็น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร ธีระวุฒิ ปาลพันธุ์ รุ่นที่ ๑๓ ภาคสมทบ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร วิชัย ฉลูพันธุ์ รุ่นที่ ๑๓ ภาคสมทบ
ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร จิรศักดิ์ โสมีชัย รุ่นที่ ๔๙ ภาคปกติ,
   นักเรียนช่างฝีมือทหาร ธีรพงศ์ ศรีพิชัย,
   นักเรียนช่างฝีมือทหาร นาวิน ชอบสอน รุ่นที่ ๑๘

ได้รับรางวัลที่ ๑ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓ (ระดับภาค) สาขาท่อและสุขภัณฑ์
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑,๘,๑๒ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภูรินทร์ ศรีจุรี รุ่น ๑๘ ภาคสมทบ,
   นักเรียนช่างฝีมือทหาร กรกฎ บุญยวง รุ่นที่ ๔๙ ภาคปกติ,

นักเรียนช่างฝีมือทหาร ทินวัฒน์ บุญเกิด รุ่นที่ ๑๘ ภาคสมทบ
ได้รับรางวัลที่ ๒ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๓ (ระดับภาค) สาขาท่อและสุขภัณฑ์
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑, ๒, ๑๒ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร พิสิษฐ์ ทวีธัญลักษณ์ รุ่น ๑๘ ภาคสมทบ,
   นักเรียนช่างฝีมือทหาร ฐิติกร แสงกล้า รุ่นที่ ๔๙ ภาคปกติ

ได้รับรางวัลที่ ๒ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๓ (ระดับภาค) สาขาท่อและสุขภัณฑ์
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑,๒ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร นพรัตน์ พันธ์มาลี
   นักเรียนช่างฝีมือทหาร อวิรุธ์ ตาขุมเหล็ก รุ่นที่ ๑๗ ภาคสมทบ

ได้รับรางวัลที่ ๑ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๓ (ระดับภาค) สาขาเครื่องปรับอากาศ
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๑, ๖ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร ศรัณย์ สิงคะกุล
   นักเรียนช่างฝีมือทหาร กฤดานุภาพ ญารักษ์ รุ่นที่ ๑๗ ภาคสมทบ

ได้รับรางวัลที่ ๑,๒ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๓ (ระดับภาค) สาขาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๗,๑ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร นาวิน ชอบสอน
   นักเรียนช่างฝีมือทหาร ธีรพงศ์ ศรีพิชัย
   นักเรียนช่างฝีมือทหาร จีรศักดิ์ โสมีชัย รุ่น ๑๘ ภาคสมทบ

ได้รับรางวัลที่ ๑,๒,๓ การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ ๒๓ (ระดับชาติ) สาขาท่อและสุขภัณฑ์
ณ ตลาดเพชรเมืองราช (กอบกุล) เมื่อ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๓

- นักเรียนช่างฝีมือทหาร นาวิน ชอบสอน
   นักเรียนช่างฝีมือทหาร ธีรพงศ์ ศรีพิชัย รุ่นที่ ๑๘ ภาคสมทบ ได้รับรางวัลที่ ๑,๒

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน สาขาท่อและสุขภัณฑ์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อ ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓