Main content

Alert message

ข้อมูลโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ชื่อโรงเรียน                         โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

สถานที่ตั้ง                           3/1 ซ.พหลโยธิน30 ถ.พหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

คำย่อโรงเรียน                     รร.ชท.สปท.

คำนำหน้านักเรียน                นักเรียนช่างฝีมือทหาร คำย่อ "นชท."

วันสถาปนาโรงเรียน             18 มกราคม 2503

บริเวณโรงเรียน                   58 ไร่ 2 งาน 59 ตารางวา

พระบรมรูปประจำโรงเรียน     พระบวราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

                                         (พระบิดาแห่งการช่างสมัยใหม่)

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน    พระพุทธปิ่นนฤนาท

                                         (พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นจอมเกษัตริย์)

ปรัชญาโรงเรียน                  สาธุ โข สิปฺปกํ นาม                                        

                                         (ขึ้นชื่อว่าศิลปแล้วแม้อย่างเดียวก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้)

คำขวัญ - คติพจน์                ความพระพฤตินำหน้า วิชาตามหลัง

สีประจำโรงเรียน                  ม่วง - ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน            ต้นสน

สัญลักษณ์ของโรงเรียน        เครื่องหมายสามเหล่าทัพซ้อนอยู่บนเฟือง

                                         ("เฟือง" ซึ่งหมายถึง "ช่าง")

ผู้บริหารโรงเรียนคนแรก       พลอากาศตรี จำรัส  วีณะคุป   

ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน   พลตรี พีรพัฒน์  จันทร์งาม