Main content

Alert message123
123

  • acct.jpg
  • KMUTNB2.jpg

ระเบียบการและวิธีการสมัคร เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563(ภาคสมทบ)                                                                        

: ลงวันที่  2 ม.ค.63

ระเบียบการและวิธีการสมัคร เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563(ภาคปกติ)                                                                          

: ลงวันที่  2 ม.ค.63

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563
(ภาคสมทบ)
                                                                                                       

: ลงวันที่ 20 ธ.ค.63

ประกาศการรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563
(ภาคปกติ)
  
                                                                                                        

: ลงวันที่ 20 ธ.ค.63

กำหนดการเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือก บุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563
ในวันที่ 6 ม.ค.63 - 12 ก.พ.63 (รับสมัครทาง อินเทอร์เน็ต เท่านั้น)
                     

: ลงวันที่ 17 ธ.ค.63

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563                  

: ลงวันที่ 17 ธ.ค.63

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญเข้าร่วมชิงทุน SPU ตัวจริงทุน 100%                         

: ลงวันที่ 17 ธ.ค.63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
                                         

: ลงวันที่  2 ธ.ค.63

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
ประจำปีการศึกษา 2563
                                                                           

: ลงวันที่  2 ธ.ค.63

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจำปี 2563
                                 

: ลงวันที่  9 พ.ย.63

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ
(ผู้ที่มีรายชื่อให้มารับทราบผล ภายใน 12 ก.ย.62)
                                          

: ลงวันที่ 10 ก.ย.63

การรณรงค์สร้างจิตสำนึก การประหยัดพลังงาน : Go Green                             

: ลงวันที่ 15 ส.ค.63รายชื่อผลการเลือกวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รุ่นที่ 60

รายชื่อผลการเลือกวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคสมทบ รุ่นที่ 29

ประกาศผลการเรียน นชท. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการ ลงทะเบียนและใบแจ้งการชำระเงินภาคปกติ

กำหนดการ ลงทะเบียนและใบแจ้งการชำระเงินภาคสมทบ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562