Main content

Alert message


กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคสมทบ ระดับ ปวส. ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 

: ลงวันที่ 6 พ.ย.63

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 

: ลงวันที่ 6 พ.ย.63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์การให้โควตานักศึกษาระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

: ลงวันที่ 14 ต.ค.63

กำหนดการชำระเงิน ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ปวส. ภาคสมทบ 2563 ให้มารายงานตัวลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 2 ก.ค.63 เวลา 0900-1200 โดยเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 สำเนาบัตรผู้ปกครอง พร้อมเงินค่าลงทะเบียน 

: ลงวันที่ 29 มิ.ย.63

บ.อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จำกัด รับสมัครบุคลลากรช่างเชื่อม 4 ตำแหน่ง (รับสมัครงาน)  

: ลงวันที่ 29 มิ.ย.63

ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทบ. ๓๔๙-๐๐๑ (ใบสมัคร รด.)  

: ลงวันที่ 12 มิ.ย.63

กำหนดการปฏิบ้ติ นชท. ภาคสมทบ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563  

: ลงวันที่ 23 เม.ย.63

กำหนดการปฏิบ้ติ นชท. ภาคสมทบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563  

: ลงวันที่ 23 เม.ย.63

กำหนดการปฏิบ้ติ นชท. ภาคปกติ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 

: ลงวันที่ 23 เม.ย.63


ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียน สำหรับผู้สมัครนักเรียนช่างฝีมือทหาร ประจำปี 2563

: ลงวันที่ 23 เม.ย.63

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เปิดรับสมัครนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 เม.ย.2563

: ลงวันที่ 1 เม.ย.63

คำชี้แจงสำหรับผู้ที่สอบผ่าน รอบสุดท้าย ตัวจริง+ตัวสำรอง (ภาคสมทบ) 2563 

: ลงวันที่ 23 มี.ค.63

คำชี้แจงสำหรับผู้ที่สอบผ่าน รอบสุดท้าย ตัวจริง+ตัวสำรอง (ภาคปกติ) 2563 

: ลงวันที่ 15 มี.ค.63

คำชี้แจงสำหรับผู้ที่สอบผ่าน รอบแรก (ภาคปกติ) 2563  

: ลงวันที่ 5 มี.ค.63

คำชี้แจงสำหรับผู้ที่สอบผ่าน รอบแรก (ภาคสมทบ) 2563 

: ลงวันที่ 5 มี.ค.63

ประกาศผลสอบรอบแรก การสอบเข้าเป็น นักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 

: ลงวันที่ 5 มี.ค.63

ประกาศรายชื่อผู้มี สิทธิพิเศษ คะแนนพิเศษ 2563  

: ลงวันที่ 4 มี.ค.63

ระเบียบการและวิธีการสมัคร เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคสมทบ) 

: ลงวันที่ 2 ม.ค.63                                                                

ระเบียบการและวิธีการสมัคร เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคปกติ) 

: ลงวันที่ 2 ม.ค.63                                                               

การรับสมัครและสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคสมทบ)                                 

: ลงวันที่ 20 ธ.ค.63                                                                 

การรับสมัครและสอบคัดเลือก เข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร 2563 (ภาคปกติ)                               

: ลงวันที่ 20 ธ.ค.63