Main content

Alert message

 แจ้งเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ ผู้ที่สอบผ่านรอบแรก 


กลุ่ม Line Open chat ภาคปกติ

กลุ่ม Line Open chat ภาคสมทบ
- รับสมัคร ปวส. ประจำปีการศึกษา 2564 -

- ระเบียบการและวิธีการสมัคร ปวส. 2564 -
รายละเอียดคลิก.. 
- ประกาศรับสมัคร ปวส. 2564 -
รายละเอียดคลิก.. 
- ใบสมัคร ปวส. 2564 -
รายละเอียดคลิก.. 


- รับสมัคร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2564 -ประกาศการรับสมัคร ปีการศึกษา 2564

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ
รายละเอียดคลิก.. 

การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
รายละเอียดคลิก.. 

ระเบียบการและวิธีการสมัคร ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ
รายละเอียดคลิก.. 

ระเบียบการและวิธีการสมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
รายละเอียดคลิก.. 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตารางกำหนดการปฏิบัติการสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ
รายละเอียดคลิก.. 

ตารางกำหนดการปฏิบัติการสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ
รายละเอียดคลิก.. 

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร
รายละเอียดคลิก..

ระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทยว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร
รายละเอียดคลิก..

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคสมทบ ระดับ ปวส. ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 

: ลงวันที่ 6 พ.ย.63

กำหนดการปฏิบัติ นชท. ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 

: ลงวันที่ 6 พ.ย.63

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประชาสัมพันธ์การให้โควตานักศึกษาระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 

: ลงวันที่ 14 ต.ค.63

กำหนดการชำระเงิน ลงทะเบียนเรียนหลักสูตร ปวส. ภาคสมทบ 2563 ให้มารายงานตัวลงทะเบียนเรียน ในวันที่ 2 ก.ค.63 เวลา 0900-1200 โดยเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา ปวช./ม.6 สำเนาบัตรผู้ปกครอง พร้อมเงินค่าลงทะเบียน 

: ลงวันที่ 29 มิ.ย.63

บ.อาร์ เอ็ม แอนด์ เอส พัฒนา จำกัด รับสมัครบุคลลากรช่างเชื่อม 4 ตำแหน่ง (รับสมัครงาน)  

: ลงวันที่ 29 มิ.ย.63

ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ทบ. ๓๔๙-๐๐๑ (ใบสมัคร รด.)  

: ลงวันที่ 12 มิ.ย.63

กำหนดการปฏิบ้ติ นชท. ภาคสมทบ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563  

: ลงวันที่ 23 เม.ย.63

กำหนดการปฏิบ้ติ นชท. ภาคสมทบ ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563  

: ลงวันที่ 23 เม.ย.63

กำหนดการปฏิบ้ติ นชท. ภาคปกติ ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2563 

: ลงวันที่ 23 เม.ย.63