Get Adobe Flash player

ประกวดราคา

- ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561New

- ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561New

- ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท. ภาคปกติ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561New

- ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท. ภาคสมทบ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561New

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

- ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับรับสมัคร นชท. ประจำปี 2561 จำนวน 250 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศโรงเรียนช่างฝีมือทหาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา

- ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโดมหน้าโรงพลศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

- ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกศึกษาสำหรับ นชท. ภาคปกติประจำภาคปลาย จำนวน 673 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2560 จำนวน 89 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำอาคาร 29, 32, 39 และ 41 ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

- ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 ประจำภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 79 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา สำหรับ นชท.ภาคสมทบ ประจำภาคเรียนปลาย จำนวน 558 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 216 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

© 2016, แผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.รร.ชท. 3/1 พหลโยธิน 30 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900