Get Adobe Flash player
             มีหน้าที่พิจารณา ดำเนินการ ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาระบบการปฏิบัติราชการของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีหัวหน้ากองประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  

© 2016, แผนกกรรมวิธีข้อมูล บก.รร.ชท. 3/1 พหลโยธิน 30 จันทรเกษม จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900