รหัสประจำตัวสอบ :
 

ประกาศผลสอบภาควิชาการ (อย่างไม่เป็นทางการ) สามารถตรวจสอบผลสอบภาควิชาการที่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มี.ค.๖๒ เวลา ๑๐๐๐ (ผู้ที่สมัครสอบสองภาค  ให้ตรวจผลการสอบทั้งภาคปกติและภาคสมทบ)

ผู้ที่สอบผ่านภาควิชาการ ให้อ่านคำชี้แจงในการเตรียมตรวจร่างกาย-สอบสัมภาษณ์ ได้ที่นี่