น.อ.สิริวัฒน์  ภัทรากาญจน ์
ผู้อำนวยการกองแพทย์

         รหัสสถานพยาบาล ๑๔๑๓๑

กิจกรรมความภาคภูมิใจ

              กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งมีบุคลากร เป็นแพทย์ ๓ นาย ทันตแพทย์ ๒ นาย เภสัชกร ๑ นาย พยาบาลวิชาชีพ ๑ นาย และผู้ช่วยพยาบาล ๖ นาย ให้บริการผู้ป่วย ๖,๐๐๐ รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนช่างฝีมือทหาร ๑,๘๐๐ คน และข้าราชการ ๓๒๐ คน สามารถให้บริการด้านการแพทย์ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถทำภารกิจพิเศษต่าง ๆ เช่น
               ๑. ออกหน่อยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ ครั้งต่อปี
               ๒. การรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ ครั้งต่อปี
               ๓. การอบรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ๑ ครั้งต่อปี
               ๔. การตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร จำนวน ๖๒๐ คน ๑ ครั้งต่อปี

 กิจกรรมกองแพทย์

 

 

   
   

ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9 เมื่อ 11 ส.ค.60

 

กองแพทย์ รร.ชท.สปท. บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในกิจกรรมบริการชุมชน เมื่อ 30 ก.ค.60

 

กิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อ 19 ก.ค.60

 

 

 

ตรวจร่างกายผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นชท.ภาคปกติ เมื่อ 14-15 มี.ค.60

 

ตรวจร่างกายผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็น นชท.ภาคสมทบ เมื่อ 16 มี.ค.60

 

อบรมการช่วยฟื้นชีพพื้นฐาน การลำเลียงผู้ป่วยและโรคลมร้อน
เมื่อ 19-20 เม.ย.60

 

 

 

ตรวจสุขภาพร่างกายข้าราชการประจำปี    เมื่อ 16- 24 ม.ค.60

 

ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ปี 3 ภาคปกติ เมื่อ 25 ม.ค.60

 

มาตรการป้องกันโรคลมร้อน
เมื่อ 23 -27 เม.ย.60

 

 

 

พิธีวันสถาปนา รร.ชท.เมื่อ 17 ม.ค.60

 

ทำบุญกองแพทย์ เมื่อ 12 ม.ค.60

 

พิธีวางพวงมาลา เมื่อ 6 ม.ค.60

   

พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม่ เมื่อ 28 ธ.ค.59

 

อบรมการแพร่กระจายโรคเอดส์ เมื่อ 9-11 พ.ย.59

 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เมื่อ 27 พ.ย.59

   

บริจาคโลหิต เมื่อ 23 พ.ย.59

 

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เมื่อ 30 ก.ค.59

 

บริจาคโลหิต เมื่อ 29 ก.ค.59

 

 

 

   

 

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-3486