น.อ.สิริวัฒน์  ภัทรากาญจน ์
ผู้อำนวยการกองแพทย์

         รหัสสถานพยาบาล ๑๔๑๓๑

กิจกรรมความภาคภูมิใจ

              กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งมีบุคลากร เป็นแพทย์ ๓ นาย ทันตแพทย์ ๒ นาย เภสัชกร ๑ นาย พยาบาลวิชาชีพ ๑ นาย และผู้ช่วยพยาบาล ๖ นาย ให้บริการผู้ป่วย ๖,๐๐๐ รายต่อปี ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนช่างฝีมือทหาร ๑,๘๐๐ คน และข้าราชการ ๓๒๐ คน สามารถให้บริการด้านการแพทย์ครบทั้ง ๔ ด้าน คือ การส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถทำภารกิจพิเศษต่าง ๆ เช่น
               ๑. ออกหน่อยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ ครั้งต่อปี
               ๒. การรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ ครั้งต่อปี
               ๓. การอบรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ๑ ครั้งต่อปี
               ๔. การตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนที่สมัครเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร จำนวน ๖๒๐ คน ๑ ครั้งต่อปี

 กิจกรรมกองแพทย์

 

 

 

 

 

8 ก.พ.61 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นชท.ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2

 

 

 

 

 

7 ก.พ.61 บริจาคโลหิต

 

25 ม.ค.61 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นชท.ภาคปกติ ชั้นปีที่ 3

 

19 ม.ค.61 พล.อ. ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยม โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

 

 

 

17 ม.ค.61 วันสถาปนา รร.ชท. ครบ 58 ป

 

27 ธ.ค.60 ปีใหม่ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

 

22 ธ.ค.60 พล.อ.อนุพงศ์ เผ่านาค ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยม โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

 

 

 

20 ธ.ค.60 ปีใหม่ กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

 

22 พ.ย.60 บริจาคโลหิต เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

 

15-17 พ.ย.60 การอบรมการป้องกันและควบคุม
พฤติกรรมการแพร่ระบาดโรศเอดส

   

26 ต.ค.60 ถวายดอกไม้จันทน์

 

21 ก.ย.60 งานเกษียณอายุ น.อ.หญิง ดวงกมล สุทธิจิตร

 

11 ส.ค.60 ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9

 

 

 

30 ก.ค.60 กองแพทย์ รร.ชท.สปท. บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ในกิจกรรมบริการชุมชน

 

19 ก.ค.60 กิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

 

19 - 20 เม.ย.60 อบรมการช่วยฟื้นชีพพื้นฐาน การลำเลียงผู้ป่วยและโรคลมร้อน

 

 

 

16- 24 ม.ค.60 ตรวจสุขภาพร่างกายข้าราชการประจำปี

 

25 ม.ค.60 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม ปี 3 ภาคปกติ

 

23 - 27 เม.ย.60 มาตรการป้องกันโรคลมร้อน

 

 

 

17 ม.ค.60 พิธีวันสถาปนา รร.ชท.

 

12 ม.ค.60 ทำบุญกองแพทย์

 

6 ม.ค.60 พิธีวางพวงมาลา

   

28 ธ.ค.59 พิธีทำบุญตักบาตรปีใหม

 

19 -11 พ.ย.59 อบรมการแพร่กระจายโรคเอดส์

 

27 พ.ย.59 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

   

23 พ.ย.59 บริจาคโลหิต

 

30 ก.ค.59 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

 

29 ก.ค.59 บริจาคโลหิต

 

 

 

   

 

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-3486