น.อ.สิริวัฒน์  ภัทรากาญจน ์
ผู้อำนวยการกองแพทย์

ประวัติ
- 18 มกราคม 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

- 8 กันยายน 2503 เริ่มดำเนินให้มาการเรียนการสอนในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

- พ.ศ.2506 ดำเนินการจัดตั้งหน่วยพยาบาล

- พ.ศ.2511 ปรับขยายเป็น ฝ่ายการแพทย์ ขึ้นตรงกับกองบัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

- พ.ศ.2518 ปรับขยายเป็น แผนกพยาบาล โดยมี พ.ท.หญิง ฉวีวรรณ  ศัตรูลี้
รักษาราชการเป็นนายแพทย์แผนกคนแรก

- 21 มีนาคม 2534 ปรับขยายเป็น กองพยาบาล ตามคำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด
(เฉพาะ) ที่ 444/2534 ลง 11 เมษายน 2534 โดยมี พ.อ.หญิง วศิมล
ทัศนียรัตน์ เป็นผู้อำนวยการกองพยาบาลคนแรก และให้ใช้อัตราหมายเลข 4264

- 29 กันยายน 2544 - 25 กรกฎาคม 2545 ก่อสร้างอาคารกองพยาบาล
มีหมายเลขประจำอาคาร 35 เป็นอาคารถาวร ตึก 2 ชั้น ด้วยวงเงิน
12,497,600.- บาท

- 25 เมษายน 2545 ตามหนังสือสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0215/42.1/317 ลง 25 เมษายน 2545
ให้กองพยาบาล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้รหัสสถานพยาบาล 14131

- 25 กรกฎาคม 2549 ตามหนังสือสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0205.04.7/985 ลง 25 กรกฎาคม 2549
ให้กองพยาบาล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้รหัสสถานพยาบาล 14131

- 11 ตุลาคม 2554 ตามคำสังกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 408/54 ลง 11 ตุลาคม
2554 ให้ กองพยาบาล ใช้อัตราหมายเลข 4184

- 1 เมษายน 2559 ตามคำสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ 100/59 ลง 4 เมษายน 2559 เรื่องแก้อัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย ให้เปลี่ยนชื่อจาก กองพยาบาล เป็น กองแพทย์  และใช้
อัตราหมายเลข 4184 โดยมี น.อ.สิริวัฒน์ ภัทรากาญจน์ เป็น ผู้อำนวยการกองแพทย์ คนแรก

 

 

   

 

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-3486