น.อ.สิริวัฒน์  ภัทรากาญจน ์
ผู้อำนวยการกองแพทย์

บทความทางการแพทย

 

   

 

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-3486