น.อ.สิริวัฒน์  ภัทรากาญจน ์
ผู้อำนวยการกองแพทย์

วิสัยทัศน์

               กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีความประสงค์ที่จะเป็นหน่วยงานด้านการรักษาพยาบาล ที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับกองทัพและประชาชนโดยทั่วไป

 

   

 

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-3486