น.อ.สิริวัฒน์  ภัทรากาญจน ์
ผู้อำนวยการกองแพทย์

การให้บริการ

ตรวจรักษาโรคทั่วไป วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 -11:30 น. และ 13:30-15:00 น.

ตรวจรักษาโรคทางทันตกรรม วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 -11:30 น. และ 13:30-15:00 น.  

 

 

   

 

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-3486