น.อ.สิริวัฒน์  ภัทรากาญจน ์
ผู้อำนวยการกองแพทย์

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ 

1. แผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม

มีหน้าที่ตรวจและให้การรักษาพยาบาลโรคทางอายุรกรรมและศัลยกรรมทั่วไป          

2. แผนกทันตกรรม

มีหน้าที่ตรวจและให้การรักษาโรคฟัน โรคในช่องปาก และดำเนินการด้านทันตนามัย

3. แผนกเภสัชกรรม

มีหน้าที่ดำเนินการจัดหา เบิกจ่าย เก็บรักษา ทำสถิติการใช้ยา และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหา และแผนการใช้ยาและเวชภัณฑ์

4. แผนกเวชกรรมป้องกัน

มีหน้าที่ดำเนินการตรวจ ควบคุม กำกับดูแล และให้คำแนะนำแก้ไขสิ่งบกพร่องในด้านการสุขาภิบาลของสถานที่ มลภาวะ อนามัยส่วนบุคคล การควบคุมโรคติดต่อ การควบคุมและกำจัดพาหะนำโรค และการควบคุมด้านโภชนาการ 

 

   

 

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-3486