น.อ.สิริวัฒน์  ภัทรากาญจน ์
ผู้อำนวยการกองแพทย์

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ

               1. ให้การรักษาพยาบาลแก่ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และครอบครัวของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และกองบัญชาการกองทัพไทย ตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่วไป

               2. ให้คำแนะนำ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการเวชกรรมป้องกัน

               3. ดำเนินการเกี่ยวกับการทะเบียนประวัติผู้เจ็บป่วย การจัดทำสถิติการรักษาพยาบาล

 

   

 

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-3486