น.อ.สิริวัฒน์  ภัทรากาญจน ์
ผู้อำนวยการกองแพทย์

ภารกิจ

               กองแพทย ์โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการเวชกรรมป้องกัน แก่ นักเรียนช่างฝีมือทหาร  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ   และครอบครัวของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ตลอดจนบุคคลพลเรือนทั่วไป โดยมีผู้อำนวยการกองแพทย์ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

การแบ่งมอบ

               เป็นหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

 

   

 

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-3486