น.อ.สิริวัฒน์  ภัทรากาญจน ์
ผู้อำนวยการกองแพทย์

อดีตผู้บังคับบัญชา

 ชื่อ - นามสกุล
ตั้งแต่
ตำแหน่ง
1
พ.อ.หญิง ฉวีวรรณ    ศัตรูลี้ 1 ต.ค.23 - 30 ก.ย.28
นายแพทย์แผนกพยาบาล
2
พ.อ.หญิง ประไพ     บุญกระพือ 1 ต.ค.28 - 30 ก.ย.35 
นายแพทย์แผนกพยาบาล
3
พ.อ.หญิง วศิมล     ทัศนียรัตน์ 1 ต.ค.35 - 30 ก.ย.41
ผู้อำนวยการกองพยาบาล
4
พ.อ.หญิง สมฤดี    กรรณวัลลี 1 ต.ค.41 - 31 มี.ค.44
ผู้อำนวยการกองพยาบาล
5
น.อ. อิทธิพล    มกรเสน ร.น. 1 เม.ย.44 - 30 ก.ย.51
ผู้อำนวยการกองพยาบาล
6
น.อ. อนุชา    จินตนาวงศ์ 1 ต.ค.51 - 31 มี.ค.55
ผู้อำนวยการกองพยาบาล
7
น.อ.หญิง สุวรรณภา    ลิมาวงษ์ปราณี 1 เม.ย.55 - 30 ก.ย.57
ผู้อำนวยการกองพยาบาล
8
น.อ. สิริวัฒน์    ภัทรากาญจน์ 1 ต.ค.57 - 31 มี.ค.59
ผู้อำนวยการกองพยาบาล
น.อ. สิริวัฒน์    ภัทรากาญจน์ 1 เม.ย.59 - ปัจจุบัน
    ผู้อำนวยการกองแพทย์

 

 

   

 

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-3486