น.อ.สิริวัฒน์  ภัทรากาญจน ์
ผู้อำนวยการกองแพทย์

การติดต่อ กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ธุรการ      02-930-3486
นัดหมายตรวจโรค  
นัดหมายทำฟัน      
Email : mtts.med@gmail.com

 

   

 

กองแพทย์ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 3/1 ซ.พหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 02-930-3486